فارسی
1393/10/19
T Connector
جهت گرفتن دو خروجی تصویر
تماس بگیرید
1393/10/19
Barrel BNC
جهت ارتباط میانی
تماس بگیرید
1393/10/19
ویدئو بالن
جهت انتقال تصویر روی سیم یا کابل برق
مناسب برای کابل کشی دوربین داخل آسانسور
تماس بگیرید
1393/10/19
فیش RCA
فیش RCA
فیش صدا
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/15
فیش تغذیه ترمینالی
فیش دوربینی ترمینالی
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/15
فیش آداپتوری ترمینالی
فیش آداپتوری ترمینالی
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/15
فیش تغذیه سیم دار
فیش دوربینی سیم دار برق
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/14
فیش آداپتوری سیم دار برق
فیش آداپتوری سیم دار برق
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/14
سوئیچ یک به دو VGA
سوئیچ یک به دو VGA
جهت استفاده از یک مانیتور برای DVR و کامپیوتر
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020