فارسی
1393/10/19
کابل کواکسیال RG59 مغز مس شیلد آلومینیوم
کابل کواکسیال RG59 مغز مس شیلد آلومینیوم
مغز مس (0.7 و 0.8)
شیلد آلومینیوم(128 و 144 رشته شیلد)
فویل آلومینیوم
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل VGA
کابل VGA استاندارد
در متراژهای 1 - 2 - 3 - 5 - 10- 15- 20 - 30 متری
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل RG59+POWER کواکسیال برق بغل
کابل RG59+POWER کواکسیال برق بغل
کابل کواکسیال RG59 تمام مس+برق0.3 مس
مغز مس (0.7 و 0.8)
شیلد مس(128 و 144 رشته شیلد)
فویل مس
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل کواکسیال RG59 آلیاژ
کابل کواکسیال RG59 آلیاژ
مغز مس و آهن (0.7 و 0.8)
شیلد آلومینیوم و آهن(128 و 144 رشته شیلد)
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل کواکسیال RG59 تمام مس
کابل کواکسیال RG59 تمام مس
مغز مس (0.7 و 0.8)
شیلد مس(128 و 144 رشته شیلد)
فویل مس
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020